Board of Directors

Secretary
Guo-hua Wang
Board Member at Large
Hanchao Lu
Director
Penelope Prime
Associate Director
Yawei Liu

Associates

Jin Liu

Jin Liu

Georgia Institute of Technology
Qi Wang

Qi Wang

Georgia Institute of Technology